Sunday, April 26, 2009

माझ्याही भावनांचा चिखल झाला होता

माझ्याही भावनांचा चिखल झाला होता
तुझ्यापासून दूर जाताना
मलाही काय? कल्पना होती, दुष्काळ
पडणार होतो, मी परत येताना.....
:- अजय कोरपे

No comments: