Saturday, April 25, 2009

अपेक्शांचे ओझे वाहताना

अपेक्शांचे ओझे वाहताना
माणसांच्या इच्छा मरण पावतात
अशाच माणसांची का? पुढे
मेल्यानंतर भूत बनतात...
:- अजय कोरपे

No comments: