Saturday, April 25, 2009

कोमेजलेल्या फुलाकडे

कोमेजलेल्या फुलाकडे
फुलपाखरू फिरकत नव्हते
मला वाटले कदाचित
तेही माणसाळलेले होते
:- अजय कोरपे

No comments: