Saturday, April 25, 2009

तू दूर जाताना सुद्धा तुझी सावली

तू दूर जाताना सुद्धा तुझी सावली
तुझी राहिली नव्हती
नाहीतर माझ बोट सोडून, ती नक्की
तुझ्या सोबत आली असती
:- अजय कोरपे

No comments: