Sunday, April 26, 2009

नाही ऐकला तुझा आवाज की

नाही ऐकला तुझा आवाज की
उमळलेल्या कळ्या अलगद गळून पडायच्या
कधी चुकुन स्वप्नी आलीस की
कोमेजलेल्या कळ्या मग छान खुलायच्या
:- अजय कोरपे

No comments: